Инстант плаќање

Откажи

*ЈП Водовод и канализација - Скопје ќе обезбеди заштита на личните податоци на субјектите на податоци, сагласно со законската и подзаконската регулатива за заштита на личните податоци и ќе превземе соодветни административни, технички и организациски мерки за заштита на личните податоци.

Доколку ви е потребно објаснување јавете се на 02/3073-010 за:
Kорисничкиот профил 4 лок. 744
Eлектронската наплата 4 лок. 740
Е-пошта: e-uplati@vodovod-skopje.com.mk